گرامر درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان
دستور زبان یا گرامر این درس درباره ماضی بعید (گذشته كامل) می باشد. به این زمان، در انگلیسی past perfect tense گفته می شود
زمان ماضی بعید برای عملی به كار برده می شود كه در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است. مثلاً من قبل از اینكه به رختخواب روم یك ساندویچ خورده بودم. (هر دو عمل رفتن به رختخواب و خوردن ساندویچ در گذشته انجام شده است ولی خوردن ساندویچ قبل از رفتن به رختخواب صورت گرفته است) 
فرمول این زمان به صورت had +pp می باشد. یعنی از فعل had به اضافه قسمت سوم فعل، برای فعل ماضی بعید استفاده می كنیم. 

I had eaten a sandwich before I went to bed


برای سؤالی این زمان از فعل كمكی had‌ استفاده می كنیم

Had you eaten a sandwich before you went to bed؟


برای منفی این زمان از فعل كمكی had not ‌ استفاده می كنیم.
I had not eaten a sandwich befor I went to bed


فعل گذشته كامل در چه مواردی به كار می رود؟
الف) هر گاه در جمله مركب، حرف اضافه before( قبل از) یا after( بعد از) همراه یك فعل گذشته ساده وجودداشته باشد، از فعل گذشته كامل استفاده می شود. مانند :
She had turned off the T.v before she went tobed
She ate her lunch after she had washed her hands 

هر گاه در جمله قید befor(قبلاً) و یا previously (قبلاً) وجود داشته باشد، فعل به صورت گذشته كامل به كار می رود. مانند :
had seen this film before
had cleaned this room previouslyهر گاه در جمله مركب by the time‌(وقتی كه ) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، زمان گذشته كامل كاربرد دارد. مانند :
had cleaned this room by the time you arrived

هر گاه در جمله مركب، as soon as‌ (به محض اینكه) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد، گذشته كامل كاربرد دارد . مانند :
went to visit her as soon as I had known she was ill


هر گاه در جمله مركب already‌ (قبلاً) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد فعل گذشته كامل به كار می رود.
He had already learned English when he went to England

او وقتی كه به انگلیس رفت تقریباً انگلیسی را یاد گرفته بود. توضیح آنكه كلمه already معمولاً had, pp می آید.

از قید زمان و حرف اضافه ( مدت زمان+ for) نیز همراه فعل ماضی بعید استفاده می شود.
hadn’t been in Tehran for six months when I arrived

گاهی هیچ یك از مطالبی كه در بالا گفته شد، در جمله دیده نمی شود و ما از معنی جمله متوجه می شویم كه در گذشته عملی قبل از عمل دیگر انجام شده است و باید فعل گذشته كامل به كار ببریم.


درس دوم زبان انگلیسی 

دستور زبان یا گرامر این درس درباره كاربرد Any, No در جملات انگلیسی می باشد. همچنین در این درس با ضمایر ملكی آشنا می شوید.
any به معنای (هیچ مقدار – هیچ تعداد) در جملات منفی یا سؤالی انگلیسی به كار می رود. (كاربرد any در حالت منفی)
I have not any friends in this city
Have you any friends in this city?

no به معنای (هیچ مقدار – هیچ تعداد) در جملات مثبت بر سر اسم می آید و حالت منفی به جمله می دهد.
I have no friends in this city

همانطور كه ملاحظه می كنید any , no معنای یكسانی در این درس دارند. هر دو no , any بر سر اسم می آیند.

any , no هم بر سر اسامی قابل شمارش می آیند و هم بر سر اسامی غیرقابل شمارش می آیند. 
I have nt any money today
I havent no money today
I haven t any books here
I haven t no books here

كلمه some به معنای (مقداری – تعدادی) در جمله های مثبت به كار می رود. Some بر سر همه اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش و همچنین اسم های مفرد و جمع می تواند بیاید. اكنون به چند مثال دیگر توجه كنید.
Is there any sugar in your cup? Yes, there is some sugar in my cup
Are there any cars in the street? Yes, there are some cars in the street
Is there any water in the glass? No, there isn’t any water in the glass
Are there any students in the class? No,there are no students in the class
درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
دستور زبان این درس درباره ضمایر و قیدهای موصولی (Relative prononuns) می باشد كه در زیر به شرح آن می پردازیم.
كلمات who (چه كسی) ، whom‌(چه كسی را) ، which( كدام) ،whose( مال چه كسی) هر گاه در اول جمله بیایند، سؤال می سازند مانند :
Who is your teacher?
Whom do you see in this picture?
Which chanel are watching?
Whose car is it ?

اما هنگامی كه این كلمات در میان جمله می آیند، نقش یك اتصال دهنده را دارند و ضمیر موصولی نامیده می شوند، زیرا اتصال دهنده فاعل به فعل یا فاعل به مفعول یا چیزی به انسان هستند. به مثال های زیر توجه كنید:
The girl who won the game is my sister
I have eaten the cake which you made for me
I am doing the test which my teacher gave me
به جای قیدهای موصولی which , whom, who می توان از حرف ربط that به معنای (كه) استفاده كرد.
هر گاه ضمایر موصولی، نقش مفعولی داشته باشند، یعنی در جمله پس از آنها فاعل داشته باشیم، می توانیم ضمیر موصولی را حذف كنیم و جمله معنی و گرامر صحیح است. مانند :

The shirt (which / that)you bought was very expensive
The shirt you bought was very expensive

ملاحظه می كنید كه پس از ضمیر موصولی، فاعل داریم بنابراین می توانیم ضمیر موصولی را حذف كنیم.
درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان
در بخش دستور زبان این درس ابتدا دو موضوع گرامری خوانده شده در گذشته را یادآوری می كنیم.
سپس درباره رابطه دو فعل پشت سر هم در جمله انگلیسی و درباره توصیف كننده های اسمی (اسامی مركب) مطالبی را بیان می كنیم.

در جمله انگلیسی پس از فعل كمكی یا مُدال ، فعل اصلی به صورت «مصدر بدون to» می آید. مانند :

should clean my room tonight
She can speak English well
He must go to school today

همانطور كه در مثالهای بالا می بینید حتی اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد باز هم فعل هیچ دنباله ای نمی گیرد و به صورت «مصدر بدون to» است. 
حرف ربط that به معنای (كه) یك اتصال دهنده است كه می تواند در جمله انگلیسی به دنبال فاعل و فعل جمله اول بیاید و جمله دوم را به جمله اول متصل كند. حرف that را می توان حذف كرد و معنای جمله و گرامر آن صحیح است.

I knew (that) you had passed the test
She thinks (that) they will come tomorrow
I think (that) Betty knows the address

هر گاه افعال زیر در جمله بیایند، فعل دیگری كه پس ازآنها می آید باید به صورت «مصدر بدون to» 
باشد.


اكنون به چند مثال توجه كنید
want to go to bed early tonight
She was planning to travel to Paris
forget to study physics last night
prefer to stay here tonight
have decided to fix the car by myself


در قسمت دوم گرامر این درس كاربرد اسامی مركب توضیح داده شده است. اسم مركب از دو كلمه تشكیل می شود كه یك اسم ، اسم دیگر را توصیف یا تعریف می كند، مانند:
She is a chemistry teacher
I like spring flowers
They are night workers

در مثال های بالا كلمه های chemistry ، spring و night اسمهای اول هستند كه اسم های دوم یعنی teacher, flowers , workers را توصیف می كنند. بنابراین اسم اولی، اسم دومی را توصیف می كند و برای آن كار یك صفت را انجام می دهد. این اسم صفت گونه همیشه «مفرد» است اما اسم دوم ممكن است مفرد یا جمع باشد.
در اسامی مركب، اسم صفت گونه (اسم اول) اسم دوم رااز جهت ساختار، موقعیت مكانی، موقعیت زمانی یا شیء توصیف می كند . مانند :
A stone bridge
A mountain plant 
A night class
A shoe store
درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره كاربرد حرف تعریف the در انگلیسی و سؤالاتی است كه با كلمات who, what ساخته می شوند.

هر گاه اسمی برای شنونده آشنا (معین) باشد درجمله انگلیسی بر سر آن از حرف تعریف the استفاده می شود مانند :

Give me the bag please


كه در اینجا كیف برای شنونده آشنا است یعنی شنونده می داند كه منظور گوینده كدام كیف است.

I saw the boy yesterday

شنونده می داند كه كدام پسر مورد بحث است.
I saw a boy yesterday


شنونده نمی داند كه كدام پسر مورد بحث است. 

حرف تعریف the همچنین قبل از صفات عالی، قبل ازاسامی اجرام آسمانی ، قبل از نام آسمان و فضا، قبل از نام اقیانوس ها و دریاها و رودخانه ها و خلیج ها و سلسله كوهها نیز به كار می رود.
حرف تعریف the در موارد زیر نیز به كار می رود: 

قبل از دو اسم كه مضاف و مضاف الیه واقع شوند مانند : 
The legs of the table

قبل از اسمی كه بیانگر طبقه ای باشد مانند :
The students

قبل از صفت كه معرف یك طبقه باشد مانند :
The young

قبل از اسامی كتب مذهبی
The Koran

هر گاه اسم در نظر شنونده ناآشنا باشد، بر سر آن از حرف تعریف a یا an استفاده می شود.
A man /An egg

حرف تعریف a را معمولاً به عنوان عدد «یك» بر سر اسم به كار نمی بریم و اگر منظور بیان كردن رقم و عدد باشد از كلمه one استفاده می شود. a فقط برای بیان ناآشنایی به كار می رود.
كلمه who به معنای (چه كسی) كلمه و قید استفهامی است كه جانشین نام انسان است و بر سر جمله قرار می گیرد مانند :
Ali helps me
who helps me?

پس از كلمه who (چه كسی) به فعل كمكی نیازی نیست و اگر فعل كمكی بیاوریم مانند : چه كسی (واقعاً) به من كمك می كند؟
who does help me ?

حالت فشار و تأكید در جمله به وجود می آید. مثلاً در مثال بالا گوینده تأكید و اصرار می كند كه بداند چه كسی به او كمك می كند. اكنون به یك مثال دیگر توجه كنید : علی دیشب اینجا ماند .
Ali stayed here last night
Who stayed here last night?
Who did stay here last night?


كلمه what به معنای (چه چیزی) نیز بر سر جمله قرار می گیرد و جمله سؤالی می شود. در اینجا هم نیازی به فعل كمكی نیست زیرا كلمه what نایب فاعل می شود و اگر فعل كمكی بیاوریم در این صورت جمله غلط نیست اما حالت اصرار و تأكید به جمله داده می شود. به مثال های زیر توجه كنید:
What grows in Iran? 
What does grow in Iran? 
What does she do in the office? 
What is she doing there

درس ششم زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس از دو قسمت تشكیل شده است. بخش اول آن راجع به If clause (جمله شرطی) است و بخش دوم آن درباره ضمایر تأكیدی و انعكاسی به نام self pronouns می باشد كه در زیر شرح داده می شوند.
جمله شرطی جمله ای است كه از دو قسمت تشكیل شده است: قسمت شرط كه كلمه if به معنای (اگر) در آن است. و قسمت دیگر كه جواب شرط است، كامل كننده مفهوم جمله شرطی می باشد.
If you study hard you will pass the exam

اگر قسمت شرط اول بیاید و پس از آن جواب شرط بیاید بین آنها باید حتماً كاما قرار بگیرد. اما اگر اول جواب شرط بیاید و پس از آن قسمت شرط بیاید نیازی به كاما نیست. از لحاظ گرامری و ازلحاظ معنی هر دو حالت صحیح است.
If you study hard, you will pass the examYou will pass the exam if you study hard

جمله شرطی در انگلیسی سه نوع است، شما در این درس با جمله شرطی نوع اول آشنا می شوید. فرمول شرطی نوع اول به صورت زیر است : 
If + فاعل + زمان حال ساده …..+ فاعل+ زمان آینده ….. طبق فرمول بالا زمان قسمت شرط جمله شرطی نوع اول «زمان حال ساده» و جواب شرط «آینده ساده» می باشد، مانند :
If I see him, I will tell him the truth
If she comes late , I will punish her
I will go to see my friend if I finish my homework soon
You will get there in time if you take a taxi

جمله شرطی با قسمت «جواب شرطی» آن سؤالی می شود مانند :
Will you get there in time if you take a taxi?
If you see him, will you tell him the truth?

ضمایر تأكید و انعكاسی در انگلیسی به شرح زیر هستند: 
اگر این ضمایر در جمله بلافاصله بعد از فاعل یا مفعول بدون حرف اضافه ای به كار روند، «تأكیدی» هستند مانند :
she herself went to school yesterday
I cleaned the room myself yesterday
I bought it itself from the store

اما اگر این ضمایردر جمله بلافاصله بعد از فعل اصلی و یا همراه با یكی از حروف to,by,for پس از مفعول جمله بیایند «انعكاسی» هستند زیرا عمل فاعل روی خودش انجام می شود مانند :
I hurt myself
She made some tea for herself 
I fixed the car by myself

  

درس هفتم(آخر) زبان انگلیسی دوم دبیرستان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره جمله شرطی نوع دوم است كه در زیر به شرح آن می پردازیم: 
در درس قبل با جمله شرطی نوع اول آشنا شدید و یاد گرفتید كه جمله شرطی از دو قسمت تشكیل می شود. قسمت اول «قسمت شرط» نام دارد كه كلمه If به معنای «اگر» در آن است و قسمت دوم «جواب شرط» است كه معنای جمله شرطی را كامل می كند. مانند: 
If you study hard, you will pass the exam

در شرطی نوع اول فعل قسمت شرط «حال ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آینده ساده» می باشد شرطی نوع اول واقعی و امكان پذیر است. 

در شرطی نوع دوم فعل قسمت شرط «گذشته ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آینده ساده در گذشته» است . مانند :
If you studied hard, you would pass the exam
شرطی نوع دوم غیرواقعی و محتمل است. 

شرطی نوع اول و دوم را با قسمت «جواب شرط» سؤالی می كنیم. (قسمت شرطی هرگز سؤالی نمی شود) مانند :
Where would you work if you were a professer?
پس فرمول شرطی نوع دوم به صورت زیر است
If + فاعل+ زمان گذشته ساده ….. +فاعل + زمان اینده در گذشته + ….
If you were here, I would cook dinner for you
If I were a doctor, I would cure these sick people
I would be very happy if you were here
If I were you, I would work in this companyتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | 11:26 | نویسنده : محمد رضا قاسم خاني |
.: Weblog Themes By Mohammadreza :.